• ภาษาไทย
    • English

ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

วันที่ 6 - 11 พ.ย. 62 รับในสมัครและสมัคร ณ เขตเลือกตั้งที่ตนสังกัดอยู่
วันที่ 12 พ.ย. 62 ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งในแต่ละเลือกตั้งที่ตนสังกัดอยู่
วันที่ 19 พ.ย. 62 ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งที่ตนสังกัดอยู่
วันที่ 20 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Wednesday, 6 November, 2019 - 15:00