• ภาษาไทย
    • English

อบรม Cloud Fundamentals

รายละเอียด: 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะ เรื่อง Cloud Fundamentals โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์เสรี ชะนะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 63205 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Friday, 21 February, 2020 - 09:45