• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการวิจัย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการวิจัย จัดขึ้น ณ ห้อง 63507 คณะบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีและการวิจัย และเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มัทนชัย สุทธิพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Date: 
Wednesday, 8 July, 2020 - 10:15