• ภาษาไทย
    • English

อว 0655.01/528 ลงวันที่ 16/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อว 0655.01/528 ลงวันที่ 16/7/2020 จาก สนง.อธิการบดี ถึง บธ เรื่อง ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tuesday, 21 July, 2020 - 11:00