• ภาษาไทย
    • English

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562(การตลาด)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดการประชุมและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online เพื่อตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน ปีละ 1 ครั้ง ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ซึ่งให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สาขาการตลาด) จัดขึ้น ณ ห้อง CO-WORKING SPACE อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Date: 
Thursday, 23 July, 2020 - 11:00