• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมมาตรฐานความรู้ด้านระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 งานวิชาการและวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ดำเนินจัดโครงการอบรมมาตรฐานความรู้ด้านระบบสารสนเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมมาตรฐานด้านระบบสารสนเทศให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ และสามารถสอบผ่านตามกระบวนการ จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Date: 
Friday, 31 July, 2020 - 10:45