• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อจ้างนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน และสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงานตามประสบการณ์และความสามารถเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวนั้น แต่เนื่องจากนักศึกษาที่มีรายชื่อปฏิบัติงานบางรายไม่ปฏิบัติงานคำสั่ง จึงมีเงินคงเหลือจากโครงการฯ ความแจ้งแล้วนั้่น

     ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอให้คณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์และพิจารณารับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยแจ้งรายชื่อพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษาไปยังกองพัฒนานักศึกษาเพื่อกองพัฒนานักศึกษาจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และได้แนบเอกสารมาพร้อมแล้ว

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon เอกสารแนบ1003.17 KB
Date: 
Wednesday, 18 June, 2014 - 10:30