• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาศาสตร์

     ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาศาสตร์::การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้นและวัดผลประมวลความรู้ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทียบโอน ปีการศึกษา 2557 ทุกสาขาวิชา พร้อมเก็บเงินค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท ซึ่งจะดำเนินโครงการดังกล่าว 2 ครั้ง ดังนี้

1. นักศึกษาภาคสมทบ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557

2. นักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2557

     ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอให้สาขาดำเนินการรวบรวมรายชื่อพร้อมทั้งเก็บเงินค่าลงทะเบียนอบรมดังกล่าวล่วงหน้า คนละ 300 บาท มายังฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการของโครงการได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

Date: 
Thursday, 3 July, 2014 - 10:45