• ภาษาไทย
    • English

กำหนดการเสนอวาระเข้าประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เดือนสิงหาคม

     ด้วยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้กำหนดวันประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

     หากท่านมีเรื่องที่จะเสนอสภาวิชาการฯ ขอให้จัดส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำวาระการประชุมให้สภาวิชาการ ภายในวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือ ทางโทรสารหมายเลข ๐๗๔-๓๑๗๑๔๐ เพื่อสภาวิชาการ จะได้ดำเนินการจัดทำระเบียบวาระการประชุมต่อไป หากท่านจัดส่งเรื่องและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ภายหลังกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการจะเสนอสภาวิชาการในเดือนถัดไป 

สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสภาวิชาการได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

Date: 
Wednesday, 9 July, 2014 - 10:00