• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมกลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ

งานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมกลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ ณ ห้อง 63205 ในวันที่ 12 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม รวมถึงการบริหารจัดการนันทนาการ การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง โดยมีนายซัมพูเด็ง มีนา นักสุขศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Date: 
Saturday, 12 September, 2020 - 14:00