• ภาษาไทย
    • English

อว 0655/627 ลงวันที่ 8/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

อว 0655/627 ลงวันที่ 8/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Monday, 14 September, 2020 - 10:15