• ภาษาไทย
    • English

โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ และประกวดหมฺรับ

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ และประกวดหมฺรับ จัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามของไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงาม และเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของนักศึกษา

Date: 
Friday, 18 September, 2020 - 09:00