• ภาษาไทย
    • English

ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

หานักศึกษาคนใดตรวจสอบแล้ว พบว่ามีตารางสอบชนกันขอให้รีบดำเนินการแจ้งที่ฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2557
ตารางสอบรายวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจ    
------> Download   
ตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป  ------> Download   
 

Date: 
Wednesday, 1 October, 2014 - 15:15