• ภาษาไทย
    • English

โครงการกระเป๋าถุงผ้าอเนกประสงค์จากการเย็บมือเพื่อลดภาวะโลกร้อน

โครงการกระเป๋าถุงผ้าอเนกประสงค์จากการเย็บมือเพื่อลดภาวะโลกร้อน

รายละเอียด: 

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการกระเป๋าถุงผ้าอเนกประสงค์จากการเย็บมือเพื่อลดภาวะโลกร้อน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการลดภาวะโลกร้อนและมีกระเป๋าถุงผ้าอเนกประสงค์ไว้ใช้ในยามจำเป็น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวดี เพ็งสุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดขึ้น ณ ห้อง 63502 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย