• ภาษาไทย
    • English

อว 0605.17(3)/ว 063 ลว 26 ก.พ. 64 จากคณะการท่องเที่ยวการโรงแรม ม.มหาสารคาม ถึง บธ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อว 0605.17(3)/ว 063 ลว 26 ก.พ. 64 จากคณะการท่องเที่ยวการโรงแรม ม.มหาสารคาม ถึง บธ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม