• ภาษาไทย
    • English

อว 0655/399 ลงวันที่ 25/3/2021 จาก กบค ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุุลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ

รายละเอียด: 
อว 0655/399 ลงวันที่ 25/3/2021 จาก กบค ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุุลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ
Date: 
Thursday, 1 April, 2021 - 15:30