• ภาษาไทย
    • English

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 7 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 (ดังแนบ)

รายละเอียด: 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 7 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 (ดังแนบ)
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Saturday, 29 May, 2021 - 11:30