• ภาษาไทย
    • English

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัล.....

รายละเอียด: 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ
รางวัลชนะเลิศ ผลงานประเภทโครงงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวสิริวิภา สาหะกะโร 2. นายอลงกต มานะจิตต์ 3. นางสาวจริยา ใจกว้าง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1. ผศ.ดร.วัลลภา พัฒนา 2. ผศ.สุริยา นิตย์มี

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานประเภทแผนการตลาด ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสุวรรณรัฐ ขวัญเฉื่อย 2. นางสาวสลิล รัตนพันธุ์ 3. นางสาวโสภิดา ใหม่แก้ว 4. นายศิวกร หลีเจริญ 5. นางสาวสายแพร นวลจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา 1. ผศ.ตร.วัลลภา พัฒนา 2. ผศ.สุทธยา สมสุข 3. อ.ทิพยสุดา จันทร์เกื้อ

รางวัลชมเชย ผลงานประเภทสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวีดีโอ) ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายจอนนี่ สิงหนูดำ 2. นางสาวชั้นญ่า ต้นสกุล 3. นางสาวนรุสรา แก้วทองสุข 4. นายพงษ์สุเมธ คงสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา 1. อ.จตุพร จิรันดร 2. ผศ.ดร.วัลลภา พัฒนา 3. ผศ.ธันยาภรณ์ ดำจุติ

ในโครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2564
จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2564 โดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายด้านบริหารธุรกิจ 5 สถาบัน

รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Wednesday, 29 September, 2021 - 14:30