• ภาษาไทย
    • English

มทร.ศรีวิชัยร่วมลงนาม MOU กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

รายละเอียด: 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ก่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีศาสตราจารย์ ดร .สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสายอาชีพ และการบริการทางวิชาการด้านอาชีพ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ เป็นการร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรร่วมมือทางวิชาการ ของหน่วยงานทั้งสองตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและประสานประโยชน์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัยสงขลา
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Tuesday, 7 December, 2021 - 19:15