• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากขยะทะเลฯ

รายละเอียด: 
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากขยะทะเลและการศึกษาวิจัยสำรวจพฤติกรรมการจัดการขยะ และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการจัดการขยะทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสำรวจพฤติกรรม และเสนอแนวทางการการจัดการขยะทะเลและชายฝั่งของชุมชนประมงชายฝั่งในพื้นที่ชุมชนบ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนครและชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการจัดการขยะทะเลและชายฝั่ง 3) เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติกจากทะเลและชายฝั่ง
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Friday, 10 December, 2021 - 13:30