• ภาษาไทย
    • English

ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Leisure Lenrning @ Doi Tung ชิงรางวัลมูลค่า 500,000 บาท

มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การสาธารณกุศล ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา  โดยจัดโครงการ TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง "ในหัวข้อ" ประกวดเขียนแผนธุรกิจ ชิงเงินรางวัล 500,00 บาท สนใจ >>>>> Download

Date: 
Tuesday, 28 October, 2014 - 13:30