• ภาษาไทย
    • English

วันคล้ายวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

รายละเอียด: 
ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยประจำปี 2565 ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระนามปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2 เล่มที่ 122 ตอนที่ 6 ก ทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นใหม่ 9 แห่ง แต่ละแห่งเกิดจากการรวมหน่วยงานเดิมของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Tuesday, 18 January, 2022 - 09:45