• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมการจัดการข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ครั้งที่ 1

รายละเอียด: 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการอบรมการจัดการข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ครั้งที่ 1 โดยจัดโครงการเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ด้านการจัดการข้อมูลต่างๆภายในองค์กรโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Thursday, 20 January, 2022 - 10:30