• ภาษาไทย
    • English

โครงการโต้วาที ภาษาใต้ ปีที่ 15

รายละเอียด: 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการโต้วาที ภาษาใต้ ปีที่ 15 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านสืบสานศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และให้เยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักและเกิดความตระหนักเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นภาคใต้
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Thursday, 27 January, 2022 - 10:30