• ภาษาไทย
    • English

จัดอบรม เสริมสร้างทักษะ Big Data โดย สวทช. ร่วมกับ ดีป้า

รายละเอียด: 
ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับคำเชิญจากหน่วยงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะ Big Data กับเยาวชนระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและองค์ประกอบของเทคโนโลยี Big Data เข้าใจหลักการทำงานและความสำคัญของ Power BI Desktop เรียนรู้ทักษะการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถจัดทำการนำเสนองานในรูปแบบ Data Visualization สามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์จตุพร จิรันดร หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด ตามที่ราชการกำหนด จัดขึ้น ณ ห้อง 63504 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Wednesday, 9 February, 2022 - 14:00