• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ Start Up

รายละเอียด: 
งานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ Start Up ณ ห้อง 63502 คณะบริหารธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ก่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้เกิดธุรกิจ Star up ให้นักศึกษาสามารถนำเสนอแนวคิดธุรกิจตนเองสนใจและพร้อมที่จะนำแนวคิดนำมาปฏิบัติให้เกิดผลทางธุรกิจอย่างแท้จริง รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแนวคิดธุรกิจและการนำเสนอแนวคิดธุรกิจเพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติได้จริงและเพื่อให้นักศึกษาสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของการ เริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ Startup ใหม่จากแนวความคิดใหม่ โดยมีทีมวิทยากรจาก Startup U League เป็นผู้บรรยายโครงการในครั้งนี้
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Monday, 28 February, 2022 - 10:30