• ภาษาไทย
    • English

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างชุมชนเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้

รายละเอียด: 
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างชุมชนเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้อง 63502 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างธุรกิจชุมชนเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้ และการสนับสนุนองค์ความรู้ทุกศาสตร์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจนบนฐานความประสงค์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายสู่ความร่วมมือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ก่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นายหวน ทนงาน เกษตรจังหวัดสงขลา และ นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน           สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างธุรกิจชุมชนเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้ ร่วมมือในด้านการให้ความรู้แก่เกษตรกรมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ร่วมมือในด้านการสนับสนุนองค์ความรู้ทุกศาสตร์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และร่วมมือในด้านการสนับสนุนทรัพยากร วิทยากรและแหล่งเรียนรู้ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา มีความมุ่งมั่นจะพัฒนางานทางด้านเกษตรชุมชนในจังหวัดสงขลา เพื่อประกอบธุรกิจเกษตรชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งพยายามผลักดันให้ธุรกิจ เกษตรชุมชนในจังหวัดสงขลาได้มีการพัฒนาความรู้ธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังพันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความแข็งแรงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริม และพัฒนา เกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย และได้มาตรฐานให้บริการทางการเกษตร ตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร และศึกษาวิจัยพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหาร จัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย พัฒนา ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่าง ๆ ให้เชี่ยวชาญทันเหตุการณ์สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระดับชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งนวัตกรรมด้านบริหาร จัดการเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่งคง”
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Monday, 28 February, 2022 - 10:30