• ภาษาไทย
    • English

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนโครงการภายใต้กระบวนการ PDCA และ พัฒนาผู้นำสู่นักกิจกรรมมืออาชีพ

Date: 
Saturday, 30 April, 2022 - 12:30