• ภาษาไทย
    • English

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนโครงการภายใต้กระบวนการ PDCA และ พัฒนาผู้นำสู่นักกิจกรรมมืออาชีพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนโครงการภายใต้กระบวนการ PDCA และ พัฒนาผู้นำสู่นักกิจกรรมมืออาชีพ