• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียด: 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้ร่วมรับรู้ และร่วมทำงานโดยมีหลักในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงอันนำไปสู่การพัฒนาคณะฯ ได้อย่างยั่งยืน และสร้างความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคณะฯ ไปในทิศทางที่มีศักยภาพต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากร และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Saturday, 4 June, 2022 - 09:00