• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจครั้งที่ 1

รายละเอียด: 

งานบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเรียนรู้นวัตกรรมสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเ