• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 1

รายละเอียด: 

งานบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 63502 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูสิทธิ พลายชมภู ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ