• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2

รายละเอียด: 
งานบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ชลนภา รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชชุตา มาชู ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ  
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Thursday, 23 June, 2022 - 17:00