• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2

รายละเอียด: 

งานบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ชลนภา รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชชุตา มาชู ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ