• ภาษาไทย
    • English

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด: 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 63205 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Monday, 27 June, 2022 - 16:45