• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาช่องทางออนไลน์และการทำบรรจุภัณฑ์จากกล้วย สู่เชิงพาณิชย์

รายละเอียด: 

ในวันที่28 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาช่องทางออนไลน์และการทำบรรจุภัณฑ์จากกล้วย สู่เชิงพาณิชย์ ณ ชุมชนปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และเพื่อการพัฒนาช่องทางออนไลน์และการทำบรรจุภัณฑ์จากกล้วยสู่เชิงพาณิชย์

 

รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Tuesday, 28 June, 2022 - 18:00