• ภาษาไทย
    • English

โครงการบริหารธุรกิจพบปะสถานประกอบการ (Stakeholder)

โครงการบริหารธุรกิจพบปะสถานประกอบการ (Stakeholder)

รายละเอียด: 

งานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการบริหารธุรกิจพบปะสถานประกอบการ (Stakeholder) วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 63502 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ก่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณรัชฎา ยิ้มประเสริฐ หัวหน้าแผนกอาวุโส สรรหาและบริหารแรงงานต่างชาติ จากหน่วยงาน บริษัท ไอ เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และอาจารย์ทีปกร นฤมาณนลินี อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามคว