• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

รายละเอียด: 

สาขาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ Drone STEM: Drone Coding for Education ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 63205 โดยมีคุณณพัส กังวานตระกูล อาจารย์ผู้สอน โดรนบอทเซ็นเตอร์: ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านโดรนและหุ่นยนต์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และกล่าวเปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ