• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือดนักศึกษาโคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดีและกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือดนักศึกษาโคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

(คลิ๊กตามสาขาวิชาที่ได้สมัครไว้)

 สาขาวิชาการเงิน 4 ปี

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4 ปี

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ

สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี

สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เทียบโอน ปรกติ สมทบ

สาขาวิชาการตลาด 4 ปี

สาขาวิชาการตลาด 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ

สาขาวิชาการตลาด 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ

สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี

สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคปกติ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี(เทียบโอนผลการเรียน) ภาคสมทบ 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือดนักศึกษาโคตาระดับปริญญาตรี ประเภทกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด

Date: 
Friday, 20 November, 2015 - 09:00