Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมี อาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยในกิจกรรมจะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 ฐาน และมีเจ้าหน้าที่ภายในคณะบริหารธุรกิจ หมุนเวียนกันให้ความรู้แก่นักศึกษา ดังนี้

 

1.ฐานงานประกันคุณภาพ

2.ฐานกรอบพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม

3.ฐานความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.ฐานกิจกรรมเสริมหลักสูตร

5.ฐานทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Date: 
Monday, 1 August, 2016 - 10:00

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์