• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมี อาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยในกิจกรรมจะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 ฐาน และมีเจ้าหน้าที่ภายในคณะบริหารธุรกิจ หมุนเวียนกันให้ความรู้แก่นักศึกษา ดังนี้

 

1.ฐานงานประกันคุณภาพ

2.ฐานกรอบพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม

3.ฐานความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.ฐานกิจกรรมเสริมหลักสูตร

5.ฐานทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Date: 
Monday, 1 August, 2016 - 10:00