Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดโครงการ "วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559" (นักศึกษาภาคสมทบ) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบทุกสาขาวิชาเข้าร่วม และคณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี ในพิธีมีกิจกรรม มอบพานไหว้ครู กล่าวคำปฎิญาณตนของนักศึกษา และปิดท้ายด้วยการร้องเพลง มาร์ชราชมงคลศรีวิชัยของนักศึกษาอีกด้วย

 

 

Date: 
Monday, 22 August, 2016 - 11:15

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์