• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมสมรรถนะสาขาวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจได้จัด โครงการอบรมสมรรถนะสาขาวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมสมรรถนะวิชาชีพให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้รับความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น ก่อนจะจบการศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Date: 
Sunday, 25 December, 2016 - 14:45