Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "วัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง" ที่ห้อง 63204 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ้งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปีเข้าร่วม

Date: 
Wednesday, 18 January, 2017 - 15:15

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์