Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 16 มกราคา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 6 "คุรุราชา ครูของแผ่นดิน" ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงศกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2559 และขอแสดงความยินดีครับ ครูใหม่ ของคณะบริหารธุระกิจ ทั้ง 3 ท่านด้วยนะครับ

 

 

Date: 
Wednesday, 18 January, 2017 - 15:45

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์