• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเสวนา "ปรับตัวเตรียมใจ "สมัคร" อย่างไรให้ได้งาน"

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมมือกับ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมเสวนา "ปรับตัวเตรียมใจ "สมัคร" อย่างไรให้ได้งาน" เพื่อแนะนำแนวทาง ให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะออกฝึกงานในปีการศึกษาหน้า ได้เตรียมพร้อมทั้งทางรางกาย และจิตใจ เพื่อออกฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง จากวิทยากรมืออาชีพ ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

Date: 
Wednesday, 18 January, 2017 - 16:30