Get Adobe Flash player

            เมื่อวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้นำอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ซึ่งในโครงการนี้ คณะบริหารธุรกิจสามารถคว้ามาได้ 5 รางวัล ได้แก่
     

1. การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวจิดาภา กันทอง นักศึกษาสาขาการเงิน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวเกตุวดี ตุ้ยปาละ นักศึกษาสาขาการเงิน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวอรุณโรจน์ สิงหทัย นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ


      2. การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายอมรศักดิ์ ธีรางกูร นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวกุลรัศมี ศรีงาม นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวโชติกา ไชยเจริญ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ
 


     3. การประกวดผลงานสหกิจศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ


     4. การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฎิบัติ(ด้านภาษาอังกฤษ)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองสุข นักศึกษาสาขาการบัญชี

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสลิตา ราชนิยม นักศึกษาสาขาการบัญชี

 

 

    5. การประกวดแนวปฎิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice)


ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.นางณัฐกฤษณ์ พฤกษณ์เลิศตระกูล นักศึกษาสาขาการจัดการ-กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
2.นางสาวสิริญญา อรุณโชติ นักศึกษาสาขาการจัดการ-กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
3.นางสาวปรียา พรหมโคตร นักศึกษาสาขาการตลาด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

 

ประมวลภาพ

Date: 
Friday, 24 February, 2017 - 16:30

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์