Get Adobe Flash player

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน ณ ตึก 63 อาคารเฉลิมพระเกียนติ 72 พระชนมพรรษา ชั้น 1 โดยในโครงการมีการสาธิตการทำขนมไทยต่างๆ และการทำสลัดโร พูดได้ว่าอิ่มกันทั่วหน้าเลยครับ

 

ประมวลภาพ

Date: 
Tuesday, 25 April, 2017 - 09:15

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์