• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ฉบับ (ศธ 0584/420)

ฝ่ายวิชาการขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ ดังนี้

1.สำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน) เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal

2.สำเนาหนังสือชมรมดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เรื่อง ขอความกรุณาเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Thursday, 27 April, 2017 - 11:45