Get Adobe Flash player

 

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

- นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน (ภาคสมทบ)
- วันที่ 11 มิถุนายน 2560
- เวลา 08.00 - 16.30 น.
- ณ ลานวัฒนธรรม ตึก 63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- การแต่งกาย สวมเสื้อขาว กางเกงวอร์ม

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหาณธุรกิจ
โทร. 0-7431-7176 ต่อ 106 
โทรสาร 0-7431-7177
เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ : 
bba.rmutsv.ac.th
Facebook : www.facebook.com/bba.rmutsv.ac.th/

 

Date: 
Thursday, 1 June, 2017 - 12:45

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์