Get Adobe Flash player

คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Smart office ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมศรีสุขสันต์ จังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจให้มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม office ต่างๆ และยังสามารถประยุคนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาใช้ร่วมกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบ และยังได้รับความรู้ในการจัดการด้านต่างๆของโรงแรมอีกด้วย

 

 

ประมวลภาพ

Date: 
Monday, 5 June, 2017 - 15:30

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์