Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจสัมพันธ์ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8) ณ โรงแรม นิวซีซั่นสแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกอบด้วน 5 มหาวิทยาลัย ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3.มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
5.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ซึ่งปีนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพ ในกิจกรรมมีการประกวด การนำเสนอแนวปฎิบัติที่ดีด้านการพัฒนานักศึกษา ซึ่งคณะบริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง

 

 

ประมวลภาพ

Date: 
Monday, 5 June, 2017 - 15:30

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบจัดการเรียนการสอน LMS ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport) ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTSV Web Mail) ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบ SMS ราชมงคลศรีวิชัย ระบบบริการแจ้งการขอใช้บริการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Thailand Cyber University Clean University : นิสิตนักศึกษาร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน logo tv teachers สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์