• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะด้านการอยู่ร่วมกันและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะบริหาณธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะด้านการอยู่ร่วมกันและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนทุกสาขา ในคณะบริหาณธุรกิจ ได้รู้จักการปรับตัวเพื่อได้เตรียมตัวสู่การศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ

 

ประมวลภาพ

Date: 
Monday, 5 June, 2017 - 16:00